Yesuus Jireenya

Akkuma Yesus dubartitti Samaariyaa sanan ”. Furtuu meeqa kennaaf? Akkamitti itti fayyadama?. Jaalala yesus: pin. Jireenya haaraa akkan qabaadhee bara baraaf Si wajjin akkan jiraadhuuf maaloo gara jireenya. MAREE: Utuu Yesus dhimma kee keessa hin gaalle ta'e maaltu ta'a ture? Guyya har'a kana akkata Yesus jireenya kee itti geedare, akkata inni itti abdi kee moofa'e itti haareesse dhugaa …. Qurxummiin akka Gugee qilleensarra barrisuu yoo barbaadde, Gugeen immo akka Qurxummii bishaan keessa jiraachuu yoo barbaadde lamaanuu gammachuu utuu hin argiin du'u. jaalala dhugaa pdf. Gaafa Yesuus wajjin murtoo goone inni immoo dabaree isaa ayyaana isaa waan hundumaa (Fili. karaa salphaa waan ta'eef meeshaan kun jireenya dubartootaa keessatti akka bakka qabatuuf kadhachuu. Oromo Gospel Song New/yesuus Ya Boonsaa Jireenya Koo/Lord Of Life Oromo Church Oromo gospel song. Makaana Yesuus ture. Yesuus fanno irratti gad-of deebisu isaa isa dhugaa agarsise. Post your comment. Walaloo Ajaa'iba] Dhabee Bituu Hin Wallaalle Jaalala Keetu Nattii [Walaloo Ajaa'iba] Dhabee Bituu Hin Wallaalle Jaalala Keetu Nattii Caale: pin. Qulqullummaan firii qajeelummaati ykn nama amane qofaaf kan tae jechuudha from COMPUTER S CS2073 at Wollo University. The Oromo people were proselytized by Lutheran missionaries from Scandinavia and Germany beginning in 1885. Jireenya haaraa fi dhalachuu haaraa karaa Hafuura Qulqulluu nuu kennuuf jecha cubbuu keenya irraa nu miicce (Titoos 3:5). Kitaabni Qulqulluun, “Jireenya bara baraa argachuu akka dandaʼaniif, si isa Waaqa dhugaa tokkicha taatee fi Yesuus Kiristoos isa ati ergite sana beekuu qabu” jedha. Sababiini Waaqayyo ilma isaa gara biyya lafaatti ergeef, biyya lafaatti muruuf otoo hin ta'in, karaaa ilma isaatiin biyya lafaa fayyisuuf. Yesuus Jireenya. Kana jechuunis, Kennaa. Siif Galeera Pdf Miratuu Shanqoo. Tags: Abbaa Gadaa Professor Asmarom Legesse, Africa, Aster Gannoo, Eritrea, Gadaa, Gadaa System, Gadaa: Ancient Africa (Oromo) democratic system is a form of direct democracy, Geza Kenisha, Harvard, Onesimos Nesib, Oromia, Oromo, Oromo culture, Oromo democracy. Jireenya dinqisiisaa Yesuus keessatti, Inni seera kakuu Moofaa giuutumma isaa sirriitti eegee raajii Masihicha ilaalchisee dubbatames raawwatte (Maatewoos 5:17). Hafuurri Qulqulluun Yesusiin fakkaachuu kaayyeffatee nu bkeessatti hojjeta. Bishaan jireenya kun haafura qulqulluu isa namni Yesusitti amane argatuudha (Yoh. 166 Views. Ani kollejjii yookiis seminaara Macaafa Qulqulluu kam keessatti iyyuu hin baranne, dhugaa beekuuf garuu gatii baaseera. " Xim 2ffaa 3: 16-17 "Hiikkaan dubbii keetii ni ifa; daa'immanis hubattoota taasisa. Sabaa jireenya koo, ido birmadoo koo, bu'uura kallati addunyaa irra kaayyadhuu mirkansa, ragaaafi ilaalcha walabaa argachuu na barbaachisa. Yesuus fanno irratti gad-of deebisu isaa isa dhugaa agarsise. isaan kana keeysaa tokko fudhannee haa laalluu, kan arra isiniif qabadhee dhufe, isa waan gaarii dalaguu keeysatti nama dura kute. 439 Gooftaa Yesus, ati har'aa kaaftee gooftaa jireenya koo anaaf ta'i. Karaan qajeelaa namatti fakkaatu jira dhumni isaa garuu karaa du'aati (Fakkeenya 14:12). jireenya bara baraa akka fudhatan beekuun ni danda'amaaf. Oromo Gospel Song New/yesuus Ya Boonsaa Jireenya Koo/Lord Of Life Oromo Church. Haa ta'u iyyuu malee, Yesus Kristos ana isa cubbuutti isa duraa ta'e kana keessaan obsa isaa guutummaatti akka mul'isutti, warra jireenya bara baraatiif isatti amananiif fakkeenya akka ta. Qurxummiin akka Gugee qilleensarra barrisuu yoo barbaadde, Gugeen immo akka Qurxummii bishaan keessa jiraachuu yoo barbaadde lamaanuu gammachuu utuu hin argiin du'u. Ilmaan namootaa jidduutti jechi beekamaan, jireenya namootaa keessatti, hawwaasummaa keessatti, dinagdee keessatti, dhiiraaf durba jidduutti, haadhaaf fi ijoollee jidduutti, abbaaf ijoollee jidduutti, obboleewwan jiddutti, biyyaaf namoota keessa jiratan, keessatti dahlatan jiddutti, aadaa isaanii, afaan isanii otuu hin dangessin kan yeroo baayee dhima itti bahamu jaalaladha. Jireenya isa haaraaf bishaan jalaa in ba'u cuuphaa keesatti amantoonni chi'a yesus kristos isa nuuf du'e in fakkaatu. Gara jireenya kootii kottu. iti AMANI ATIS. Gaafa Yesuus wajjin murtoo goone inni immoo dabaree isaa ayyaana isaa waan hundumaa (Fili. (Roomee 6:23) " Yesuus deebisee karichi, dhugaan,jireenyis ana, anaan yoo ta'e malee eenyu iyyuu gara abbaa hin. Yesuus karaadha,Dhugaadha,Jireenya Wangeela Yohannis 14:6. Spiritual conference at Lord of Life Oromo Church Sioux falls SD 2010. YESUUS JIREENYA KOO ABDII KOO HIRKOO KOO WABII JIREENYAA Show more Show less Uploads Play all. Akka Yesuus Kiristoos cubbuu kee fi yakka kee hundumaatti si fayyisu in feetaa? “Beenyaan nama cubbuu hojjetuu du’a,kennaan Waaqayyo inni Kiristoos Yesuus Gooftaa keenyaa wajjin tola kennamu garuu jireenya barabaraa ti”. Nama isatti amanutti hin muramu; kan isatti hin amanne garuu waan inni maqaa. Vol10 ot oromo xiii QAJEELCHA DUBBIFANNAA KITAABA QULQULLUU DHUGAA: pin. Guyyaa sanaafis bantiiwwan waaqaa ibiddaan gubatanii wal ni gad dhiisu; ijoon uumama lubbuu hin qabne hundinuuf ho'a ibiddaatiin ni baqa. Waldaa Amantoota Hafuura fi Dhugaa Guyyaa 7ffaa Addunyaa. Gadi of deebisu (1:15-18; 2:5-11; 3:7-14). , Ambo, Shewa, Ethiopia. Dura Ta'aa Waldaa Makaana Yesuus Ta'uu Isaanii Erga barumsa isaanii xumuranii booda, Luba Guddinaan gara Itoophiyaatti deebi'an. yadani song gospel by Dinaol Teshome. Attamitti yoo jenne jireenya firii Yesus Yesus jedhu uumuudhaan/dhandhama kennuudhaan dha. Jireenya kee keessatti kan ati caalmaatti hubachuu qabdu hiikkaan jireenyaa ni jiraatu. Yoh 2:6-10 2. Faarfannaa Afaan Oromoo haaraa Tulluu Qajeelummaa; 155 videos; 146,918 views; Last updated on Oct 26, 2018; Play all Share. warra bitaati *3. Ani kollejjii yookiis seminaara Macaafa Qulqulluu kam keessatti iyyuu hin baranne, dhugaa beekuuf garuu gatii baaseera. jcp international church 51,215 views. Yoh 15:1-2 “ Ani muka wayinii dhugaati; kan dhaabes Abbaa kiyya. Kana jechuunis, Kennaa. Onesmoos Nasib (1856 - Waxabajjii 21, 1931) dhalataa Oromoo Kiristaanummaa Luteraanii fudhatee fi yeroo jalqabatiif Macaafa Qulqulluu Afaan Oromootti hiike. wa'ee ebba jireenya haaraa kana keessatti argamanii 1. Yesus maaliif du'ee? Duuni Yesus faayidaa maalii qabaa? Unuuf du'uus maaliif barbaachisee? EveryBarataa. Beenyaan nama cubbuu hojjetuu du'a; kennaan Waaqayyo inni Kiristos Yesus Gooftaa keenyaa wajjin tola kennamu garuu jireenya bara baraati. Isatu jireenya nuuf ta’e. Yesuus Kiristoos [Amaanu'eel] jedhama. Yesus Kristos jireenya keenya keessa yoo jiraatee, nuyi ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenya hafuurri Waaqayyoo hafuura keenyaf dhugaa akka bau sagaleen Waaqayyoo in dubbata: "Hafuurri Waaqayyoo hafuura keenyaa wajjin walii galee, ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenya dhugaa in baa. 'Ergasii Yesus bartoota isaatiin namnii tokko illee ana duukaa bu'uu yoo barbaade waa'ee ofii isaa dhiisee fannoo isaa [isa anaaf jedhee baatu] of irra kaa'aatee ana duukaas haa bu'u. Ilaalcha Baayoloojiin: =>Seeraa uumama malee dhalate. Haa ta'u iyyu male biyya lafaa keessa akka Waaqayyo isaan baasu utuu hin tane akka inni biyya lafaa keessatti akkan innin isaan eegu kadhata. Guyyaa sanaafis bantiiwwan waaqaa ibiddaan gubatanii wal ni gad dhiisu; ijoon uumama lubbuu hin qabne hundinuuf ho'a ibiddaatiin ni baqa. Jireenya amantii fi kadhannaan deeggaru akkasumas abboommota kristoosiif abboomamuu irratti miseensota waliin marii ni gaggeesu. isaan kana keeysaa tokko fudhannee haa laalluu, kan arra isiniif qabadhee dhufe, isa waan gaarii dalaguu keeysatti nama dura kute. Dura Ta'aa Waldaa Makaana Yesuus Ta'uu Isaanii Erga barumsa isaanii xumuranii booda, Luba Guddinaan gara Itoophiyaatti deebi'an. Gammachuu fi tasgabbiin guutuun inni jireenya keessatti barbaadu isaaf galma kan gahuu yommuu inni Rabbii isaatti shakkii tokko malee amanee fi Isaaf ajajameedha. “ Ergamoonni guyyuma guyyaatti mana qulqulluumaatti, mana manattis barsiisuudhaa fi Yesus Mashicha akka ta’e misiraachoo himuutti gargar hin kunne. isaan kana keeysaa tokko fudhannee haa laalluu, kan arra isiniif qabadhee dhufe, isa waan gaarii dalaguu keeysatti nama dura kute. Akkasitti jiraattanii dhufa guyyaa Waaqayyoo ni eeggattu, isaafis ariifattanii ni hojjettu. Beektonni ti'oolojii walumaagalatti dhalchuun Ilma eeruuf kaa'ame, Inni adda ta'uusaa akka eeru walii galu. Loox ijoollee durbaa isaa lamaaniif haadha manaa isaa fudhatee mandaraa sana keessa ba'aa otuu jiruu mandaraatiin Sodoom abidaa waaqayyoo irratti roobseen namoota cubbamoota ishee wajjin barbaadoofte. aboo qabdutti dhimma ba'uun mo'icha kee mirkaneessi! seexanni kan sirratti humna qabaatu, kan jireenya kee jeequu danda'u fi dhimma kee ballessuu danda'u aboo sirratti qabun fi jabina ofii isaatin osoo hin taane haala mijeessumma ati jireenya kee keessatti gootufin fi karaa ati jireenya kee keessatti bantee kennituufin kanaaf seexanaaf karaa hin kennin hojii manaa inni siif kennufis iddo hin. Jireenya amantii fi kadhannaan deeggaru akkasumas abboommota kristoosiif abboomamuu irratti miseensota waliin marii ni gaggeesu. iti AMANI ATIS. Waaqayyo waan nu jaalatuuf jireenya isaa dhagna sadiin jechuunis Abbaa Ilmaa fi Afuura Qulqulluu jedhee nuuf ibseen, durumayyuu. Yesuus barattoota isaa duratti milikkitoota dhibii kanneen Kitaaba kana keessatti hin barreeffamin hedduu hojjateera. Abiyyi Ahimed dura-ta'aa paartichaa akka tahan Kibxata, Bitootessa 27 murteessuu isaa beeksisee jira. Iisaan gara Samii Ol-Fuudhamuu Akkuma beekamu Iisaan (nageenyi isarratti haa jiraatuu) gara ilmaan Israa'el nabiyyii ta'uun ergame. Pheexiros, Yesuus Masiihii taʼuu isaa akka amanu dubbate. Play along with guitar, ukulele, or piano with interactive chords and diagrams. jcp international church 51,215 views. Yesuus, “Hoolonni kiyyaa sagalee tiyyaa ni dhagyu; ani isaan nin beeka, isaaniis na349 duukaa dha bu’u. Waldaan kun immoo kana kan kaaste geggeessaa isaa jalatti dha. Ija Fiziksiin:. Boqonnaa kana keessatti bara baraaf jiraachuu akka dandeenyuuf, Waaqayyo Ilma isaa Yesuus Kiristoosiin akka erge baranna. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. Cubbuu keerraa deebi'uu yoo barbaadde,Waaqayyoon akkas jedhi: Yaa Waaqayyo Yesuus akka anaaf du'eefi amma deebisee jiraatu nan amana. Download Pop. om 21 Yesus, gumii Kiristiyaanaa inni Mataa irratti taʼe keessattis haqa babalʼisaa jira. Jaqabni goofitcha kana irran waan darbu waan ta'ef. 3:20 " kunoo, ani balabala dura dhaabadhee balabala nan rurrukuta;. New Youtube Ele-Roo'i TV Channel kun akkuma maqaasaa kallattiin Macaafa qulqulluurraa fuunee gaafa ibsinu; Isa na argen arge ykn Waaqayyo isa na ilaalu jechuudha. HUNDA DIIGI HUNDA WALITTI QABI. Loox ijoollee durbaa isaa lamaaniif haadha manaa isaa fudhatee mandaraa sana keessa ba'aa otuu jiruu mandaraatiin Sodoom abidaa waaqayyoo irratti roobseen namoota cubbamoota ishee wajjin barbaadoofte. dubbii dhugaa baruuf. 5:8-9; Yaq. Yeroo sanatti hiikaan yeroo jalqabaaf jireenya isaatti abdii kutate. Yoo cubbuu Waaqayyo irraatti hojjenne sana irraa hin deebinu ta'e ,gochaa hojjetne. Join Facebook to connect with Warraaksaa Dirribaa and others you may know. Oromo gospel song new Tsegaye Ermiyas Du'us Jireenya Qaba. gooftaa mp3, Download or listen gooftaa song for free, gooftaa. Waldaa Kristiyaanaa Warra Wangeelaa Oromoo Trøndelag Oromo Evangelical Church in Trøndelag is a lively Afaan Oromo speaking congregation aimed at disseminating the Gospel of our Lord Jesus Christ among the Oromo immigrant community of the surrounding and far beyond. Word lid van Facebook om met Jes Us Jireenya Kooti en anderen in contact te komen. Oromo Gospel Song New/yesuus Ya Boonsaa Jireenya Koo/Lord Of Life Oromo Church. Kana qo’anno kitaaba Qulqulluu keessatti argadha. Full text of "Roomaa -- Book of Romans Bible Commentary, Oromo version" See other formats. " Ergamoonni guyyuma guyyaatti mana qulqulluumaatti, mana manattis barsiisuudhaa fi Yesus Mashicha akka ta'e misiraachoo himuutti gargar hin kunne. Offline dubbisufDownload PDFPrintMaqaa Rabbii waan hundaa uumee, mararfataa ta’een jalqaba. (John 10:10). Haa ta'u iyyuu malee, Yesus Kristos ana isa cubbuutti isa duraa ta'e kana keessaan obsa isaa guutummaatti akka mul'isutti, warra jireenya bara baraatiif isatti amananiif fakkeenya akka ta. Hariiroon keessaa kun jireenya namaa keessatti ‘ifummaa’ fi ‘soogidduumaa’ uuma. isaan kana keeysaa tokko fudhannee haa laalluu, kan arra isiniif qabadhee dhufe, isa waan gaarii dalaguu keeysatti nama dura kute. Yesus, akkuma inni kan biya lafaa hin ta’in duuka buutootin isaas biyya lafa keessa jiru male kan biyya lafaa miti jedha. Yesus waamicha godhe jira " namni dheebote yoo jiraate gara koo haa dhufu, bishaan jireenyas haa dhugu"jedhe. isaan kana keeysaa tokko fudhannee haa laalluu, kan arra isiniif qabadhee dhufe, isa waan gaarii dalaguu keeysatti nama dura kute. Nama isatti amanutti hin muramu; kan isatti hin amanne garuu waan inni maqaa. KUTAALEEN MACAAFA QULQULLUU MARTI BAREEFFAMA KANA IRRATTI EERAMAN "HIIKA HAARAA" IRRAA FUDHATAMAN. Firiin Hafuuraa hojii Hafuurri Qulqulluun nu jireenya keenya keessatti hojjetu dha. Meeshaa ittiin seexana moonudha. oromo gospel song new/yesuus ya boonsaa jireenya koo/Lord of Life Oromo church by Lord of Life Oromo Church. Dhiibbaan hariiroo keessaan uumame kun immoo dhokfamee taa’uun irra hin jiraatu; baafamee mul’ifamuutu irra jiraata isa jedhu irratti Gooftaan Yasuus barsiise --- soogiddaa fi ifatti fakkeessee. sif garuu jireenyi jira - Free download as Word Doc (. Offline dubbisufDownload PDFPrintKutaa kana keessatti amala namaa ajaa’ibaa Gooftaa isaa waliin qabu hima. Waaqayyo jireenya dubartootaa irratti kaayyoo gaarii fi akeeka gaarii akka qabu akka hubatanii, fi ammuma iyyuu haala isaan keessa jiran keessatti akka inni isaanii wajjin jiru waa'ee Itti fuufees hidda yesuus karaa dubartii kanaa waggaa dheeraa fuula dura dhufe. Gammachuu fi tasgabbiin guutuun inni jireenya keessatti barbaadu isaaf galma kan gahuu yommuu inni Rabbii isaatti shakkii tokko malee amanee fi Isaaf ajajameedha. Achumaan ragaa amanamoomaa barbaadu iti fufeen (1) seenaa qabatamaa kitaaba Qulqulluu, arkiyoolojiin mirkanaa’ee, (2) dhugoomsa raajoota kakuu Moofaa. {{ 𝗠𝗔𝗔𝗥𝗤𝗢𝗦; 10; 30}} «=====»«=====» }} ᯾ Bara jireenya isaatti ari'atamuudhaan yoo ta'e iyyuu manneen,obboloota Obboleettota,hadhota,ijoolotaa, araddaas Dachaa dhibba in argata, bara. Akkuma Yesus dubartitti Samaariyaa sanan ”. Ani cubbamaa dha, cubbuu koottii na qulleessi. isaan kana keeysaa tokko fudhannee haa laalluu, kan arra isiniif qabadhee dhufe, isa waan gaarii dalaguu keeysatti nama dura kute. Namni jireenya keessatti wanti guddaan inni beeku fi sirritti hubachuu barbaadu, waa’ee Gooftaa isa uumeti. Wa'ee Jireenya Haaraa Isa Kiristoositti Amanuu Keetiin Argattee Yeroo itti Gooftaa Yasuusiin gara jireenya keetti affeertee eegalee, akka abdii ofii isaatii siif kenneetti Inni gara jireenya kee dhufee jira. Tags: Abbaa Gadaa Professor Asmarom Legesse, Africa, Aster Gannoo, Eritrea, Gadaa, Gadaa System, Gadaa: Ancient Africa (Oromo) democratic system is a form of direct democracy, Geza Kenisha, Harvard, Onesimos Nesib, Oromia, Oromo, Oromo culture, Oromo democracy. (Yohannis 14:9) Kutaa arfan Macaafa Qulqulluu keessaa Wangeelota kan jedhaman, Maatewos, Maarqos, Luqaasiifi Yohannis waa'ee jireenya, hojiifi amalawwan Yesus Kiristos wantoota hedduu nutti himu. Play along with guitar, ukulele, or piano with interactive chords and diagrams. Nama isatti amanutti hin muramu; kan isatti hin amanne garuu waan inni maqaa. 4:13) nu dandeesisu nuuf kena. Cuuphaan, abboommii Yesus kristos jireenya fayyisu dha. Iisaan gara Samii Ol-Fuudhamuu Akkuma beekamu Iisaan (nageenyi isarratti haa jiraatuu) gara ilmaan Israa'el nabiyyii ta'uun ergame. Yesuus Masihichi jireenya namoota isatti amananii fi isas akka fayyisaa isaanitti fudhatan keessati garummaa deebisee kakaasudhaaf waadaa galee jira. Jireenya qullaa'aa, jireenya namoota Waaqayyoof ta'u jiraachuutu isin irra jira. Innis yaada guddaa tokkoo fi isa qofaa keessatti kan argamuudha. Furtuu meeqa kennaaf? Akkamitti itti fayyadama?. Kaayoon Waaqayyoo: Kaayyoon waaqayyoo inni hangafaa Mootummaa isaa biyya lafaa cubbamtuu kana irratti baballisuudha. Kunis kan inni jalqabu yennaa namni Yesusin akka Fayyisaa isaatti simatee eegaleetu. Lallabdoonni bara kanaa waa'ee fayyaafi. Waaqayyoof akka booji’amaniif, Gooftaan Yesuus iyyuu namoota hin baranne miliiyoonaan lakkaa’amanitti afaanumaan dubbatee booji’e waan ta’eef wanti karaa Raadiyoo daddarbu kun jireenya namootaa/dhaggeeffatootaa/ akka jijjiiruu danda’uuf Waaqayyoon kadhachuu dha. ) waan hojjeteef namni cubbuu hojjetu kan seexanaa ti. Adam fi Hewaan sagalee waaqayyo hin nyaatinaa kan jedhu dhaga’anii hojii irraa olchuu waan dadadhabaniif jireenyaa dhaban, cubbuu jallati kufaan Uma 2:16-17; Uma. Chuchu Kb 24,214 views. Yesuusiin michoolii keetti akka himtuuf Waaqayyo carraa akka siif kennu isa gaafadhu. Full text of "Roomaa -- Book of Romans Bible Commentary, Oromo version" See other formats. “ Ergamoonni guyyuma guyyaatti mana qulqulluumaatti, mana manattis barsiisuudhaa fi Yesus Mashicha akka ta’e misiraachoo himuutti gargar hin kunne. " Far 118(119):130 2. Faarfannaa Afaan Oromoo haaraa Tulluu Qajeelummaa; 155 videos; 147,026 views; oromo gospel song new/yesuus ya boonsaa jireenya koo/Lord of Life Oromo church. Join Facebook to connect with Warraaksaa Dirribaa and others you may know. Yesus waamicha godhe jira ” namni dheebote yoo jiraate gara koo haa dhufu, bishaan jireenyas haa dhugu”jedhe. Ani tiksee gaarii dha; tiksee gaariin immoo hoolota isaatiif jedhee lubbuu isaa dabarsee ni kenna. 5:8-9; Yaq. Best New Oromo gospel song new (Oromo Evangelical Church of Kansas City) Oromo gospel song new Tsegaye Ermiyas Du'us Jireenya Qaba. deebiin yesuus dhiyaataa jira DEEBIIN YESUUS DHIYAATAA JIRA: Revelation 2011 si malees waa hojjechuu akkan hin dandeenye nan beeka. warra Filiphisiiyusif Garramii ta'a ofi keessani akkuma, Yesuus godhe. Hafuurri Qulqulluun ulfina Yesuusiif kenna. Jireenya koo keessatti yeroo jalqabaatif seenaa ilma namaa jalqaba irraa eegalee hamma ammaatitti jiru hubachuu danda'een ture. Oromo Gospel Song New/yesuus Ya Boonsaa Jireenya Koo/Lord Of Life Oromo Church. Isatu jireenya nuuf ta'e. Yesuus, "Hoolonni kiyyaa sagalee tiyyaa ni dhagyu; ani isaan nin beeka, isaaniis na349 duukaa dha bu'u. 4 Dubartoota kumaatamaan lakkaa’aman sagantaa garee kadhataa. Yesuus fanno irratti gad-of deebisu isaa isa dhugaa agarsise. ta'aniifi warra yoo amantii keessa turanillee jireenya hafuura isaanii caalaatti cimsuu barbaadan barumsa kiristaanummaa barsiisuufi akka isaan jireenya hafuuraatiin guddatan gargaaruufi. 3:20 “ kunoo, ani balabala dura dhaabadhee balabala nan rurrukuta;. takkaahu nama hunda dura kute. Yesuus karaadha,Dhugaadha,Jireenya Wangeela Yohannis 14:6. en 2:19-22) These friendships thrived for one reason above all others: They were based on genuine love for Jehovah. Kitaabni Qulqulluun, "Jireenya bara baraa argachuu akka dandaʼaniif, si isa Waaqa dhugaa tokkicha taatee fi Yesuus Kiristoos isa ati ergite sana beekuu qabu" jedha. Maatiin isaa yeroo ijoollumma isaa maqaa Hiika jedhamu baasaniif; boodarra erga Kiristaana ta'ee maqaa Onesmoos jedhu Macaafa Qulqullurraa baafate. Maddisaa Si Keessa by Eliyaas Bantii mp3 download at 320kbps high quality. Jaalala ajaayibsiisaa jireenya kootiif qabduuf immoo galatoomi. Akkuma duuka buutota Yesus jalqabaa, warren ergaa jireenyaa dhaga’uuf fedhii qabanitti ni labsu; ijoollee fi dargaggoota isaanii mana barumsaa Dilbataa fi gurmuu dargaggootaa keessatti ni qajeelfatu. 3:1-6 Haati manaa Loox dubaa kee garagaltee magalaa harka waaqayyootinn badaa jirtuu hin ilaalin jenaan diddee sogidaa tatee badde Luq. Yesuus Kiristoos [Amaanu'eel] jedhama. Loox ijoollee durbaa isaa lamaaniif haadha manaa isaa fudhatee mandaraa sana keessa ba'aa otuu jiruu mandaraatiin Sodoom abidaa waaqayyoo irratti roobseen namoota cubbamoota ishee wajjin barbaadoofte. BOQONNAA 119 Yesuus—Karaa, Dhugaa, Jireenya BOQONNAA 120 Akka Dameewwaniitti Firii Godhachuu Fi Michuu Yesuus Taʼuu BOQONNAA 121 “Jabaadhaa! Ani Addunyaa Moʼeera” BOQONNAA 122 Kadhannaa Xumuraa Yesuus Kutaa Fooqii Irraa Keessatti Dhiheesse. Nama yaadni garaa keetiiitti gammadu ana godhadhu. Kanaan dura Yesuus Niqodimoosii wajjin yeroo dubbatetti, waaʼee jireenya bara baraa caqaseera. Jireenya qabbanaas hin jiraatu Nuuf abdiin keenya jabaataa dha Kan nu waame Gooftaan jiraata dha Jabaan akka YESUS hin jiru (2x) Cimaan akka gooftaa hin jiru (2x) Kiyyo diinni kaa'e kan ciru Dhibee saba isaa ti kan furu Mootota hunda irratti mooti dha Gooftota lafa irrattis Gooftaa dha. Anaa Dhufu''Kajeellaa Yeroo Dargaggummaatti Amaatu Irraa Baqadhu,Qajeelina,Amantii,Jaalala fi Nagaa duukaa. Waldaa Kristiyaanaa Warra Wangeelaa Oromoo Trøndelag Oromo Evangelical Church in Trøndelag is a lively Afaan Oromo speaking congregation aimed at disseminating the Gospel of our Lord Jesus Christ among the Oromo immigrant community of the surrounding and far beyond. Dubartoonni human du'aa ka'uu, Gooftaa Yesuus keessa yeroo. Guyyaa sanaafis bantiiwwan waaqaa ibiddaan gubatanii wal ni gad dhiisu; ijoon uumama lubbuu hin qabne hundinuuf ho'a ibiddaatiin ni baqa. Yesuus—Karaa, Dhugaa, Jireenya. Hafuurri Qulqulluun Yesusiin fakkaachuu kaayyeffatee nu bkeessatti hojjeta. Egaa kana booda jireenya si438 biratti badhaadhaa ta'e jiraachuuf ana gargaari. Kanaan dura Yesuus Niqodimoosii wajjin yeroo dubbatetti, waaʼee jireenya bara baraa caqaseera. warra Filiphisiiyusif Garramii ta'a ofi keessani akkuma, Yesuus godhe. BOQONNAA 119 Yesuus—Karaa, Dhugaa, Jireenya BOQONNAA 120 Akka Dameewwaniitti Firii Godhachuu Fi Michuu Yesuus Taʼuu BOQONNAA 121 "Jabaadhaa! Ani Addunyaa Moʼeera" BOQONNAA 122 Kadhannaa Xumuraa Yesuus Kutaa Fooqii Irraa Keessatti Dhiheesse BOQONNAA 123 Baayʼee Gaddee Utuu Jiruu. Yesuus Jireenya. Cuuphaan, abboommii Yesus kristos jireenya fayyisu dha. Yoh 15:1-2 "Ani muka wayinii dhugaati; kan dhaabes Abbaa kiyya. Akkasitti jiraattanii dhufa guyyaa Waaqayyoo ni eeggattu, isaafis ariifattanii ni hojjettu. Sign in to YouTube. News Personality. Namni yommuu rakkatu, gara Gooftaa isaa deebi’uun garmalee kadhata. Jechuunis wanta dhiibbaa fiduu danda’u uuma. Yoh 3:16 “Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate; kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf miti” Mat 1:23. New Youtube Ele-Roo'i TV Channel kun akkuma maqaasaa kallattiin Macaafa qulqulluurraa fuunee gaafa ibsinu; Isa na argen arge ykn Waaqayyo isa na ilaalu jechuudha. Yohaannis 3:16-18 Akka namni isatti amanu marti jireenya barabaraa qabaatuuf malee akka hin banneef, Waaqayyo hanga ilma isaa tokkicha kennutti akka malee addunyaa jaalateeraatii. Kana jechuunis, Kennaa. BOQONNAA 119 Yesuus—Karaa, Dhugaa, Jireenya BOQONNAA 120 Akka Dameewwaniitti Firii Godhachuu Fi Michuu Yesuus Taʼuu BOQONNAA 121 “Jabaadhaa! Ani Addunyaa Moʼeera” BOQONNAA 122 Kadhannaa Xumuraa Yesuus Kutaa Fooqii Irraa Keessatti Dhiheesse. Siif Galeera Pdf Miratuu Shanqoo. Yesus garuu hubannaa adda taʼe waan qabuuf, nama kana ilaalchisee wanta dhokataa taʼe. Cubbuu keerraa deebi'uu yoo barbaadde,Waaqayyoon akkas jedhi: Yaa Waaqayyo Yesuus akka anaaf du'eefi amma deebisee jiraatu nan amana. Jesus Christ is a way of Life. Kanaafuu, amanaan tokko jireenya bara baraa argachuu fi hin. Kunis Namootni hundinuu Mootummaa waaqayyootti akka galaniif waan barbaaduufi. Filiphoosis amanee, Sanaariyaa keesatti namootatti lallabe "Amma garuu namoonni kun Filiphoos waa'ee mootummaa Waaqayyootii fi maqaa Yesus kristos mispaachoo yommuu isaaniitii lallabe, amananii, dhiironnis dubartoonnis in cuuphaman" (H. Haraas wayee fayyisuu Yesus, jireenya barbaraa, deebi'ee dhufuu Yesus yoo namootati dubatamu baayeedhaad qoosaadha. warra bitaati *3. Jireenya barabaraa qabaachuu keessan akka beektaniifan kana. Sababni beeluun sitti dhaga’ame, sababni ati akka dukkana keessatti badde sitti dhaga’ame, sababni ati hiika jireenyaa dhabde, sababni isaa ati Waaqayyootti gargar baartee jirata. Tokkon tokkon keenya immo gafa Yesus gara keenya dhufe jireenyi keenya attamitti akka jijjirame bekna. Wa’ee Jireenya Haaraa Isa Kiristoositti Amanuu Keetiin Argattee Yeroo itti Gooftaa Yasuusiin gara jireenya keetti affeertee eegalee, akka abdii ofii isaatii siif kenneetti Inni gara jireenya kee dhufee jira. Join Facebook to connect with Yesus Jireenya and others you may know. IFA DUKKANA BOROO: Asoosama Gabaabaa (Beekan Gulummaa Irranaa Jireenya Badhaatu: pin. Jechuunis wanta dhiibbaa fiduu danda’u uuma. Yesuus, furtuu Mootummichaa Pheexirosiif ni kenna. (John 10:10). anaaf jireenya Yesuus studies Biology, Entomology, and Malaria. Oromo Gospel Song New/yesuus Ya Boonsaa Jireenya Koo/Lord Of Life Oromo Church Oromo gospel song. Offline dubbisufDownload PDFPrintKutaa kana keessatti amala namaa ajaa’ibaa Gooftaa isaa waliin qabu hima. Adam fi Hewaan sagalee waaqayyo hin nyaatinaa kan jedhu dhaga'anii hojii irraa olchuu waan dadadhabaniif jireenyaa dhaban, cubbuu jallati kufaan Uma 2:16-17; Uma. Dhumarratti isa ajjeesuf shira (tooftaa) baasan. (Roomee 6:23) " Yesuus deebisee karichi, dhugaan,jireenyis ana, anaan yoo ta'e malee eenyu iyyuu gara abbaa hin. Yesuus Kiristoos cubbuu keessaniif fannoo irratti du’uu fi owaalamuu isaa akkasumas du’aa owaalcha diigee ka’uu isaa yoo amantan, Inni kennaa isiniif kennuuf jedha, kennichis jireenya bara baraadha. 4 million Oromo Lutherans were in Africa, Gobena said. Beenyaan nama cubbuu hojjetuu du’a; kennaan Waaqayyo inni Kiristos Yesus Gooftaa keenyaa wajjin tola kennamu garuu jireenya bara baraati. Wa’ee Jireenya Haaraa Isa Kiristoositti Amanuu Keetiin Argattee Yeroo itti Gooftaa Yasuusiin gara jireenya keetti affeertee eegalee, akka abdii ofii isaatii siif kenneetti Inni gara jireenya kee dhufee jira. Yesus karaadha, Jireenya, fi Dhugaadha" Uskonnollinen keskus. Jaalala yesus: pin. Akkasitti jiraattanii dhufa guyyaa Waaqayyoo ni eeggattu, isaafis ariifattanii ni hojjettu. Kallattii Tamsaasa Chaannel. Producer: Rev. Kutaa Tokkoffaa [Kutaa Lammaffaa](Qopheessadhaan kan Hiikame) Barreeffamni armaan gadii kun Muhaammad ergamaa Waaqaa isa dhugaadha jedhanii warra amananiif amantiin isaanii sirrii akka hin taane qabxiilee agarsiisan ja'a qabatee jira. dubbii dhugaa baruuf. Karaan qajeelaa namatti fakkaatu jira dhumni isaa garuu karaa du'aati (Fakkeenya 14:12). Loox ijoollee durbaa isaa lamaaniif haadha manaa isaa fudhatee mandaraa sana keessa ba’aa otuu jiruu mandaraatiin Sodoom abidaa waaqayyoo irratti roobseen namoota cubbamoota ishee wajjin barbaadoofte. om 1 Seenaan Wangeelota arfanirraa jiru, waa'ee jireenya Yesus isa lafarraa odeeffannoo baay'ee kenna. Wanta Yesuus jireenya isaa keessatti dabarsee fi Kitaaba Qulqulluu irratti galmeeffame hunda kitaaba kana irraa dubbisi. ( Yohannis 17:3 ) Yesusiin ilaalchisee beekumsa dhugaa yoo arganneefi beekumsa kanarratti yoo xiinxalle garaan keenya ni tuqama. Ilmaan namootaa jidduutti jechi beekamaan, jireenya namootaa keessatti, hawwaasummaa keessatti, dinagdee keessatti, dhiiraaf durba jidduutti, haadhaaf fi ijoollee jidduutti, abbaaf ijoollee jidduutti, obboleewwan jiddutti, biyyaaf namoota keessa jiratan, keessatti dahlatan jiddutti, aadaa isaanii, afaan isanii otuu hin dangessin kan yeroo baayee dhima itti bahamu jaalaladha. Isa 7:14,luq 1:26-37 3. om 21 Yesus, gumii Kiristiyaanaa inni Mataa irratti taʼe keessattis haqa babalʼisaa jira. Facebook geeft mensen de kans om te delen en maakt de wereld toegankelijker. Yesuus duuka buutonni isaa akkamitti akka kadhatan yeroo barsiisetti, wanti jireenya isaanii keessatti dursi kennamuufii qabu maal akka taʼe dubbate? 10 Yesuus lallaba isaa irratti dhaggeeffattoonni isaa, “Nyaata harʼaaf nu barbaachisu nuu kenni” jechuudhaan wantoota karaa foonii isaan barbaachisan Abbaa isaanii isa samii kadhachuu akka. Hafuurri Qulqulluun ulfina Yesuusiif kenna. Hafuurri Qulqulluun Yesusiin fakkaachuu kaayyeffatee nu bkeessatti hojjeta. HUNDA DIIGI HUNDA WALITTI QABI. Amanachuu jechuun gooftummaasaa, waaqummaasaa, guddummaasaa. Imaltoonni yeroo geejjibaa imalan haguuggii fuulaa fayyadamuun dirqama dhaa jedhe, Abbaan Taayitaa Geejjibaa Magaalaa Finfinnee. Yesus deebisee, "Karichi, dhugaan, jireenyis, ana; anaan yoo ta'e malee, eenyu iyyuu gara abbaa hin dhufu (Yohaannis 14:6). Loox ijoollee durbaa isaa lamaaniif haadha manaa isaa fudhatee mandaraa sana keessa ba'aa otuu jiruu mandaraatiin Sodoom abidaa waaqayyoo irratti roobseen namoota cubbamoota ishee wajjin barbaadoofte. Yesus waamicha godhe jira ” namni dheebote yoo jiraate gara koo haa dhufu, bishaan jireenyas haa dhugu”jedhe. Ija Fiziksiin:. namni jireenyaa isa oolfachuuf yoo barbaade jireenyi isaa duraa ni fudhatama, namni anaaf jedhee jireenya isaa kennu immoo isa ni argata' (Maatewoos 16:24-25). Jireenya amantii fi kadhannaan deeggaru akkasumas abboommota kristoosiif abboomamuu irratti miseensota waliin marii ni gaggeesu. Gooftaa YESUS hundee jireenyaa Kan akka kee eessaa arganna Gaachana keenya nuu taatee Hamma har'aatti nu jiraachiftee Hoqubaan maqaa keef haa ta'u Bara-baraan haa eebbifamu Bara jireenya keenya hundumaa Si duwwaan geggeeffamuu feena Kan si abdatuuf siin amanu Gatii guddaa akka qabu beekna Gooftaa YESUS hundee jireenyaa Kan akka kee eessaa arganna. live worship with gutu shifera @ jcp international church waldaa labsitu yesuus kiristoos - duration: 15:59. Join Facebook to connect with Warraaksaa Dirribaa and others you may know. 7 views; 3 months ago. hundumaa isiniif caafe (lk13) Warri Yasuusitti amanan ammuma iyyuu jireenya barabaraa. Jes Us Jireenya Kooti is lid van Facebook. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. Facebook geeft mensen de kans om te delen en maakt de wereld toegankelijker. Spiritual conference at Lord of Life Oromo Church Sioux falls SD 2010. (Roomee 6:23) " Yesuus deebisee karichi, dhugaan,jireenyis ana, anaan yoo ta'e malee eenyu iyyuu gara abbaa hin. Kun garuu akka Yesuus inni Kiristoos Ilma Waaqayyoo ta'e akka amantaniif, amanuudhaanis akka maqaa isaatiin jireenya qabaattaniif barreeffame. namni tokko akkuma qalbii jijjirateen gutumma gutuutti hamuma ka'ee jireenya jijjirame jiraachuu dhisuu danda'a. Ayantu Jireenya Yesuus is on Facebook. Muhaammad Ergamaa Waaqaa isa dhugaatii? (Is Muhammad a true Prophet of God?Part one) Sam Shamoun. Sababiini Waaqayyo ilma isaa gara biyya lafaatti ergeef, biyya lafaatti muruuf otoo hin ta'in, karaaa ilma isaatiin biyya lafaa fayyisuuf. Kun saba warra qotee bulaa kan miidhu waan ta’eef, parlaamaan Hailessillaasee isa kana ilaalee abbaa qabeenyummaalafaa biyyaatti keessa jiru akka sirreessitan jettee, Waldaan Makaana Yesus geggeessaa isaa. Garuu Yahuudonni Iisaa wantoota adda addaatin maqaa xureessu fi yakkuu turan. Yesuus Kiristoos [Amaanu'eel] jedhama. Hojii Kirisoos fannoo irratti hojjetetti amanuun gara jireenya bara baraatti daandii dhugaadha isa tokkicha!. oromo gospel song new/yesuus ya boonsaa jireenya koo/Lord of Life Oromo church by Lord of Life Oromo Church. Yesuus gaʼee qabu caalaatti ibsuuf akkana jedhe: “Ani isaan jireenya akka argatanii fi jireenya irraa hafaa akka qabaataniif dhufeera. Anaa Dhufu''Kajeellaa Yeroo Dargaggummaatti Amaatu Irraa Baqadhu,Qajeelina,Amantii,Jaalala fi Nagaa duukaa. » Now this is eternal life: that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Garuu yommuu rakkoon isarraa ka’uu fi qananii argatu, Gooftaa isa ni dagata. Includes transpose, capo hints, changing speed and much more. BIRMADUU PODCAST podcast on demand - Listen to free internet radio, sports, music, news, talk and podcasts. Seensa: Dhaloota goofta yeroo yaadannu, dubbi dhalachuu goofticha yookin gooftichi nama fooni ta'u isaa jalqaba waa'ee goofticha gonne yaaduun sirii hin ta'u. Yesus deebisee, "Karichi, dhugaan, jireenyis, ana; anaan yoo ta'e malee, eenyu iyyuu gara abbaa hin dhufu (Yohaannis 14:6). Jaalala yesus: pin. "Cuuphuu" jechi jedhu biishaan keessa gad. Yesuus—Karaa, Dhugaa, Jireenya. Kanaan dura Yesuus Niqodimoosii wajjin yeroo dubbatetti, waaʼee jireenya bara baraa caqaseera. Yesus bara jireenya koo ani si waaqessa Gochaa ati naaf gooteef ulfina sii laadha Lubbuu koo dhipate aara galfachiifte Tola kee fi arjummaakeen, jaalalakeen na hammatte Cal jedhi naan jette Gooftaa naaf dubbatte Gadi jedhi naan jette na irratti ulfaate Ifa kee isa hin dhaamneen Yesus naaf ibsite. Girma Tefera & Elias Kersa Duration: 15 min Language: Afaan Oromoo Wangeela gooftaa keenya Yesus Kiristoos lallabudhaan namoonni akka amanani fi amma dhuma jireenya isaanii isa dukaa bu'an gargaaru. 10:10) Hat'au malee namootni hundumtuu jireenya gammachu hin jiraatan Sababni isaa… 2. Yesus isa biyya lafaa mo'e irratti yoo amantii qabaanne biyya lafaa, seexanaa fi foon keenyas, warra jireenya hafuuraa keenyaaf balaa ta'an moona. Bara Hayilesillaasee keessa sirni lafaa ture. Kitaabni Qulqulluun, “Jireenya bara baraa argachuu akka dandaʼaniif, si isa Waaqa dhugaa tokkicha taatee fi Yesuus Kiristoos isa ati ergite sana beekuu qabu” jedha. New Youtube Ele-Roo'i TV Channel kun akkuma maqaasaa kallattiin Macaafa qulqulluurraa fuunee gaafa ibsinu; Isa na argen arge ykn Waaqayyo isa na ilaalu jechuudha. Ani tiksee gaarii dha; tiksee gaariin immoo hoolota isaatiif jedhee lubbuu isaa dabarsee ni kenna. Harmeen koo akka ani Kiristaana ta'e yommuu. Pheexiros, Yesuus Masiihii taʼuu isaa akka amanu dubbate. Innis jireenya fi du'a. Akkuma duuka buutota Yesus jalqabaa, warren ergaa jireenyaa dhaga'uuf fedhii qabanitti ni labsu; ijoollee fi dargaggoota isaanii mana barumsaa Dilbataa fi gurmuu dargaggootaa keessatti ni qajeelfatu. Gara Warra Filiphisiiyus 2:13. Michoolii isaanii ta’uu fi isaan jaallachuu ittuma fufi. Yesuus gaʼee qabu caalaatti ibsuuf akkana jedhe: "Ani isaan jireenya akka argatanii fi jireenya irraa hafaa akka qabaataniif dhufeera. Yommus Yesus deebisee, ''Waaqayyo kee goofticha garaa kee guutuudhaan, jireenya kee guutuudhaan yaada kee guutuudhaanis jaallachuutu siif ta'a. (Roomee 6:23) “ Yesuus deebisee karichi, dhugaan,jireenyis ana, anaan yoo ta’e malee eenyu iyyuu gara abbaa hin. Yesuus karaa fayyinaati. hundumaa isiniif caafe (lk13) Warri Yasuusitti amanan ammuma iyyuu jireenya barabaraa. Adam fi Hewaan sagalee waaqayyo hin nyaatinaa kan jedhu dhaga’anii hojii irraa olchuu waan dadadhabaniif jireenyaa dhaban, cubbuu jallati kufaan Uma 2:16-17; Uma. 8:12 Yesus deebisee, "Karichi, dhugaan, jireenyis, ana; anaan yoo ta`e malee, eenyu iyyuugara abbaa hin dhufu. Kaayoon Waaqayyoo: Kaayyoon waaqayyoo inni hangafaa Mootummaa isaa biyya lafaa cubbamtuu kana irratti baballisuudha. Yesuus barattoota isaa duratti milikkitoota dhibii kanneen Kitaaba kana keessatti hin barreeffamin hedduu hojjateera. Yesuus Jireenya. Haraas wayee fayyisuu Yesus, jireenya barbaraa, deebi'ee dhufuu Yesus yoo namootati dubatamu baayeedhaad qoosaadha. Yeroo du’a ka’u Goofta itti yaadanu kanatti attamitti Yesus inni jiraataan jireenya akka nuuf ta’e waliin xixalla. om 21 Yesus, gumii Kiristiyaanaa inni Mataa irratti taʼe keessattis haqa babalʼisaa jira. Kanaaf Yesuus wajjin adeemsa jalqabuuf murtoo har'a haa goonu! Waaqayyo isin haa gargaru. 17:15) Yesus ergamootasaa qofaaf utuu hin taʼin, duuka buutotasaa hundaafis akka yaadu kanarraa hubachuu dandeenya. Innis yaada guddaa tokkoo fi isa qofaa keessatti kan argamuudha. Abiyyi Ahimed dura-ta'aa paartichaa akka tahan Kibxata, Bitootessa 27 murteessuu isaa beeksisee jira. Yesus waamicha godhe jira " namni dheebote yoo jiraate gara koo haa dhufu, bishaan jireenyas haa dhugu"jedhe. Namni yommuu rakkatu, gara Gooftaa isaa deebi’uun garmalee kadhata. Bishaan jireenya kun haafura qulqulluu isa namni Yesusitti amane argatuudha (Yoh. Kun garuu akka Yesuus inni Kiristoos Ilma Waaqayyoo ta'e akka amantaniif, amanuudhaanis akka maqaa isaatiin jireenya qabaattaniif barreeffame. Garuu Yahuudonni Iisaa wantoota adda addaatin maqaa xureessu fi yakkuu turan. Isa 7:14,luq 1:26-37 3. 2Qor 5:18-20 Ibr 7:25 Kiristoos waliin dhaaltuu Waaqayyooti. Nama yaadni garaa keetiiitti gammadu ana godhadhu. Yesus qabamuu isatiin dura, dhuma irraati bartoota isaatiif "si Waaqayyo isa tokkicha, isa dhugaa, Yesus krirstosiin isa ati ergite beekuun isaanii jireenya bara baraati" jedhee kadhateera. Join Facebook to connect with Ayantu Jireenya Yesuus and others you may know. Jes Us Jireenya Kooti is lid van Facebook. Nagaan gooftaa keeenya yesuus kristoos inni sammu dhala namaan ol ta'ee hunduma keessanii wajjin haata'u. Harmeen koo akka ani Kiristaana ta’e yommuu. Yesuus barattoota isaa kudhanii lamaan ofitti waamee akka isaan hafuurota xuraawoo baasaniif, dhibee fi Jennuu waaqayyo dursee darbee jireenya nuyi boru jiraaannu mimmijeessee,tottolchee,mimmidhakse. Kanaaf Yesuus wajjin adeemsa jalqabuuf murtoo har’a haa goonu! Waaqayyo isin haa gargaru. In Ethiopia, the Oromo make up the majority of the population but have long suffered discrimination. [Yesuus jedhe]"Ani… holotin jireenya haqabaataniif, irra hafaas haa qabaataniif dhufeera. Akkasitti jiraattanii dhufa guyyaa Waaqayyoo ni eeggattu, isaafis ariifattanii ni hojjettu. 4:13) nu dandeesisu nuuf kena. Cubbuu keerraa deebi'uu yoo barbaadde,Waaqayyoon akkas jedhi: Yaa Waaqayyo Yesuus akka anaaf du'eefi amma deebisee jiraatu nan amana. Sababiini Waaqayyo ilma isaa gara biyya lafaatti ergeef, biyya lafaatti muruuf otoo hin ta'in, karaaa ilma isaatiin biyya lafaa fayyisuuf. 10:10) Hat'au malee namootni hundumtuu jireenya gammachu hin jiraatan Sababni isaa… 2. Jaalala dhugaa H+S - Funny video, Game Show, Clip hot Jaalala yesus: pin. Beenyaan nama cubbuu hojjetuu du'a; kennaan Waaqayyo inni Kiristos Yesus Gooftaa keenyaa wajjin tola kennamu garuu jireenya bara baraati. Jireenya bara baraas anaaf kenni. namni tokko akkuma qalbii jijjirateen gutumma gutuutti hamuma ka'ee jireenya jijjirame jiraachuu dhisuu danda'a. ‘Isatti [Ilma Waaqayyoo isa tokkichatti] kan amanu hundi jireenya bara baraa akka qabaatu, malee akka hin badne’ dubbachuudhaan, jireenya bara baraa argachuu Ilma namaa irratti amantii qabaachuu wajjin wal qabsiiseera. Stream live events, live play-by-play NFL, MLB, NBA, NHL, college football, NCAA basketball, and Premier League matches. Yesuus Masihichi jireenya namoota isatti amananii fi isas akka fayyisaa isaanitti fudhatan keessati garummaa deebisee kakaasudhaaf waadaa galee jira. Kutaa Tokkoffaa [Kutaa Lammaffaa](Qopheessadhaan kan Hiikame) Barreeffamni armaan gadii kun Muhaammad ergamaa Waaqaa isa dhugaadha jedhanii warra amananiif amantiin isaanii sirrii akka hin taane qabxiilee agarsiisan ja'a qabatee jira. Akkuma Yesus dubartitti Samaariyaa sanan ”. "Egaa dhaqaatii namoota ormaa mara maqaa Abbaatiin, maqaa Ilmaatiifi Maqaa, Hafuura Qulqulluutiin cuuphaa, akka isaan waan ani isin ajaje eeganiif barsiisaa barattoota isaan godhaa". deebiin yesuus dhiyaataa jira DEEBIIN YESUUS DHIYAATAA JIRA: Revelation 2011 si malees waa hojjechuu akkan hin dandeenye nan beeka. Kun garuu akka Yesuus inni Kiristoos Ilma Waaqayyoo ta'e akka amantaniif, amanuudhaanis akka maqaa isaatiin jireenya qabaattaniif barreeffame. Yesus deebisee, "Karichi, dhugaan, jireenyis, ana; anaan yoo ta'e malee, eenyu iyyuu gara abbaa hin dhufu (Yohaannis 14:6). dubbii dhugaa baruuf. Sabaa jireenya koo, ido birmadoo koo, bu’uura kallati addunyaa irra kaayyadhuu mirkansa, ragaaafi ilaalcha walabaa argachuu na barbaachisa. Garuu Yahuudonni Iisaa wantoota adda addaatin maqaa xureessu fi yakkuu turan. Yesuus Kiristoos [Amaanu'eel] jedhama. Maccaafa Qulqulluutu waan armaan gadii hubachiisa: Yesus ammas namootatti dubbatee, “Ani ifa biyya lafaa ti, namni ana duuka bu`u jireenyaa in qabaata malee, dukkana keessa hin adeemu” isaaniin jedhe. isaan kana keeysaa tokko fudhannee haa laalluu, kan arra isiniif qabadhee dhufe, isa waan gaarii dalaguu keeysatti nama dura kute. Seensa: Dhaloota goofta yeroo yaadannu, dubbi dhalachuu goofticha yookin gooftichi nama fooni ta’u isaa jalqaba waa’ee goofticha gonne yaaduun sirii hin ta’u. Hojii Kirisoos fannoo irratti hojjetetti amanuun gara jireenya bara baraatti daandii dhugaadha isa tokkicha!. (Yohannis 14:9) Kutaa arfan Macaafa Qulqulluu keessaa Wangeelota kan jedhaman, Maatewos, Maarqos, Luqaasiifi Yohannis waa'ee jireenya, hojiifi amalawwan Yesus Kiristos wantoota hedduu nutti himu. Yeroo ammaa rakkina guddaa namoota muudacha jiru keessaa Iyyasuus Kiristoos Inni dhugaan isa kam akka ta`e walii wallaaludha. Waaqeffannaa Far Ifaa Deesisaa: Guyyaa Ayyaana Dhaloota Gooftaa Keenya Yesuus Kristoos Bara 2019 BEST OROMO GOSPEL SONG [ GOOFTAA JIREENYA KOO]. Yesuus Jireenya. BOQONNAA 119 Yesuus—Karaa, Dhugaa, Jireenya BOQONNAA 120 Akka Dameewwaniitti Firii Godhachuu Fi Michuu Yesuus Taʼuu BOQONNAA 121 “Jabaadhaa! Ani Addunyaa Moʼeera” BOQONNAA 122 Kadhannaa Xumuraa Yesuus Kutaa Fooqii Irraa Keessatti Dhiheesse. Join Facebook to connect with Yesus Jireenya and others you may know. Yesuus immoo deebiseefii, namni tokko Yerussaalemii gara Yerikootti utuu gadi buuu, warra saamtuu afaan bue; uffata isaas isa irraa baafatanii, erga reebanii isa butuchanii, duaa fi jireenya gidduutti isa dhiisanii adeemani. Loox ijoollee durbaa isaa lamaaniif haadha manaa isaa fudhatee mandaraa sana keessa ba'aa otuu jiruu mandaraatiin Sodoom abidaa waaqayyoo irratti roobseen namoota cubbamoota ishee wajjin barbaadoofte. Stream live events, live play-by-play NFL, MLB, NBA, NHL, college football, NCAA basketball, and Premier League matches. Anaa Dhufu''Kajeellaa Yeroo Dargaggummaatti Amaatu Irraa Baqadhu,Qajeelina,Amantii,Jaalala fi Nagaa duukaa. Yesuus gargaartota kudha lama fo'ate - Maatewos 4-7, Maarqos 1, Luqaas 6 Faasikaa jalqabaa - Maatewos 26-28, Luqaas 22-24, Yohaanis 13-21 Aaqa, Iddoo jireenya Waaqayyoo isa bareedaa - Yohaannis 14; 2 Qorontos 5; Mul'ata 4, 21, 22. Caasaa Wangeela Maarqoos: irruma keessa yoo ilaalle, macaafni kun bakka lamatti qoodamuu ni danda'a: Tajaajila Yasuus Galiilaatti kennee (Boqonnaa 1-9) fi Tajaajila Yasuus Yaruusalemii fi Galiilaatti qabaate (Boqonnaa10-16). Start Free Trial Cancel anytime. 5:8-9; Yaq. View the profiles of people named Yesus Jireenya. Yesus deebi'ee akka dhufu yeroo duraaf amantoota lubbuudhaan jiranis ta'e warra du'an hundaaf gara mana jireenya barabaraa nuu qopheessetti akka nu fudhatu, sadarkaa lammaffaatti immoo biyyatti lafaa kanarra kan jiran hundumaa waaqayyoof dhiyeessuudhaan dinoota isaa murtiidhaaf akka dhiyeessu,. Yohaannis 3:16-18 Akka namni isatti amanu marti jireenya barabaraa qabaatuuf malee akka hin banneef, Waaqayyo hanga ilma isaa tokkicha kennutti akka malee addunyaa jaalateeraatii. keessatti, jireenya hawaasa gidduu jiratanitti, mana gara manaatti deemuudhaan sagalicha akka labsaniif. Hafuurri Yesuus Kiristoos inni jiraataan hafuura koo isa du’u keessa seenuun jireenya haaraa na jalqabsiisee jennaan abdiin, ifnii fi gammachuun jireenya koof deebi’an. iti AMANI ATIS. Waaqayyummaa Yesuusiitis karaan fayyinaa karaa Yesus duwwaa akka ta'u kan godhe Yesus waaqa waan ta'eedhaaf akkas jedhee kan labseef, 'karichi, dhugaan, jireenyis ana; anaan yoo ta'e malee, eenyu iyyuu gara abbaa hin dhufu' (Yohaannis 14:6). Ajaa’iba! Aayah itti aanu keessatti nama. (John 10:10). Yesuus karaa fayyinaati. Wa'ee Jireenya Haaraa Isa Kiristoositti Amanuu Keetiin Argattee Yeroo itti Gooftaa Yasuusiin gara jireenya keetti affeertee eegalee, akka abdii ofii isaatii siif kenneetti Inni gara jireenya kee dhufee jira. warra Filiphisiiyusif Garramii ta'a ofi keessani akkuma, Yesuus godhe. Jaqabni goofitcha kana irran waan darbu waan ta'ef. iti AMANI ATIS. Kallattii Tamsaasa Chaannel. Yesus nama ta'u qaba du'uu akka danda'u. Waaqayyo Isa Tokkicha, Isa dhugaa, yesuus Kiristoosiin isa Ati ergites beekuun isaanii jireenya bara-baraati Yohaannis Kun otoo kanumaan jiruu, Bara jireenyaa Waldaa Kiristaanaa keessatti waldootiin kiristaanaa lakkoofsaan hin beekamne biyya lafaa keessa turanillee dhagni Kiristoos Inni waliigalaa tokko qofaatu jira. {{ 𝗠𝗔𝗔𝗥𝗤𝗢𝗦; 10; 30}} «=====»«=====» }} ᯾ Bara jireenya isaatti ari'atamuudhaan yoo ta'e iyyuu manneen,obboloota Obboleettota,hadhota,ijoolotaa, araddaas Dachaa dhibba in argata, bara. 166 Views. Dura Ta'aa Waldaa Makaana Yesuus Ta'uu Isaanii Erga barumsa isaanii xumuranii booda, Luba Guddinaan gara Itoophiyaatti deebi'an. fayyuun kan argamu Yesuus Kiristoosiin qofa. Walaloo Ajaa'iba] Dhabee Bituu Hin Wallaalle Jaalala Keetu Nattii Jireenya Badhaatu: pin. Abbaa Gadaa Professor Asmarom Legesse to visit Oromia, Ethiopia December 6, 2018 Posted by OromianEconomist in Uncategorized. Keesumattuu immoo dubartoonni qofa galoonnii akka Yesuus isaanii wajjin yeroo hundumaa jiru amanuudhaan abdii isaanii akka haareffataniif. Ergaan Yesus inni guddaan maal ture?. Waldaan kun immoo kana kan kaaste geggeessaa isaa jalatti dha. Seexanaaf biyya lafaa hojii isaa wajiin ganeera, Mucaa kee nagodhadhu maqaa Gooftaa Yesuusiin AMEEN!. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. warra mirgaati *2. Yesus Nuuf Nama Fooni Ta’e Dhalate. News Personality. Yesuus gargaartota kudha lama fo'ate - Maatewos 4-7, Maarqos 1, Luqaas 6 Faasikaa jalqabaa - Maatewos 26-28, Luqaas 22-24, Yohaanis 13-21 Aaqa, Iddoo jireenya Waaqayyoo isa bareedaa - Yohaannis 14; 2 Qorontos 5; Mul'ata 4, 21, 22. Imaltoonni yeroo geejjibaa imalan haguuggii fuulaa fayyadamuun dirqama dhaa jedhe, Abbaan Taayitaa Geejjibaa Magaalaa Finfinnee. Lord of Life Oromo Church Videos - iWongel: Ethiopian gospel Teaching videos from various churches - 1. (Yohannis 14:9) Kutaa arfan Macaafa Qulqulluu keessaa Wangeelota kan jedhaman, Maatewos, Maarqos, Luqaasiifi Yohannis waa’ee jireenya, hojiifi amalawwan Yesus Kiristos wantoota hedduu nutti himu. Sabaa jireenya koo, ido birmadoo koo, bu’uura kallati addunyaa irra kaayyadhuu mirkansa, ragaaafi ilaalcha walabaa argachuu na barbaachisa. Nama isatti amanutti hin muramu; kan isatti hin amanne garuu waan inni maqaa. Waaqayyummaa Yesuusiitis karaan fayyinaa karaa Yesus duwwaa akka ta'u kan godhe Yesus waaqa waan ta'eedhaaf akkas jedhee kan labseef, 'karichi, dhugaan, jireenyis ana; anaan yoo ta'e malee, eenyu iyyuu gara abbaa hin dhufu' (Yohaannis 14:6). Yesuus gara jireenyaatti deebi'eegara Waaqaa ni deeme! Amma Waaqayyo cubbuu keenyaaf nuuf dhiisa. Seexanaaf biyya lafaa hojii isaa wajiin ganeera, Mucaa kee nagodhadhu maqaa Gooftaa Yesuusiin AMEEN!. YESUUS JIREENYA KOO ABDII KOO HIRKOO KOO WABII JIREENYAA Show more Show less Uploads Play all. namni tokko akkuma qalbii jijjirateen gutumma gutuutti hamuma ka'ee jireenya jijjirame jiraachuu dhisuu danda'a. 3:1-6 Haati manaa Loox dubaa kee garagaltee magalaa harka waaqayyootinn badaa jirtuu hin ilaalin jenaan diddee sogidaa tatee badde Luq. Yesus dinqiiwwan ifa ta'aniin dhuufee ture haata'u malee namoonni akka raagdutti isa lakkaa'udhaan isa hin fudhanne. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akkana jechuun dubbata: "Isaan tooftaa baasan, Rabbis tooftaa baase. Kaayoon Waaqayyoo: Kaayyoon waaqayyoo inni hangafaa Mootummaa isaa biyya lafaa cubbamtuu kana irratti baballisuudha. en 2:19-22) These friendships thrived for one reason above all others: They were based on genuine love for Jehovah. HUNDA DIIGI HUNDA WALITTI QABI. {{ 𝗠𝗔𝗔𝗥𝗤𝗢𝗦; 10; 30}} «=====»«=====» }} ᯾ Bara jireenya isaatti ari'atamuudhaan yoo ta'e iyyuu manneen,obboloota Obboleettota,hadhota,ijoolotaa, araddaas Dachaa dhibba in argata, bara. FIRII/IJA HAFUURAA Ija/Firii inni jedhu kun bu'aa hojii waan tokko ti. Sababni beeluun sitti dhaga’ame, sababni ati akka dukkana keessatti badde sitti dhaga’ame, sababni ati hiika jireenyaa dhabde, sababni isaa ati Waaqayyootti gargar baartee jirata. (Maatewos 20:28 dubbisi. Egaa kana booda jireenya si438 biratti badhaadhaa ta'e jiraachuuf ana gargaari. Hariiroon keessaa kun jireenya namaa keessatti 'ifummaa' fi 'soogidduumaa' uuma. fayyuun kan argamu Yesuus Kiristoosiin qofa. Gara Warra Filiphisiiyus 2:13. Yaa Yesuus, Ati Waaqayyo ta'uu kee fi cubbuu kootiif du'uuf jettee akka annaf dhufte nan amana, ammas kunoo deebitee ni jiraatta. Ergaan Yesus inni guddaan maal ture?. Jireenya qullaa'aa, jireenya namoota Waaqayyoof ta'u jiraachuutu isin irra jira. Jireenya keenya keessaa gammachuu kan balleessu tokko mataa ofii nama waliin madaalchisuu dha. Pheexiros, Yesuus Masiihii taʼuu isaa akka amanu dubbate. Sababni guddaan namni jireenya keessatti mi’aa tasgabbii dhabuuf Rabbii isaa irraa waan garagaluufi. Yesuus duuka buutonni isaa akkamitti akka kadhatan yeroo barsiisetti, wanti jireenya isaanii keessatti dursi kennamuufii qabu maal akka taʼe dubbate? 10 Yesuus lallaba isaa irratti dhaggeeffattoonni isaa, “Nyaata harʼaaf nu barbaachisu nuu kenni” jechuudhaan wantoota karaa foonii isaan barbaachisan Abbaa isaanii isa samii kadhachuu akka. 10:10) Hat'au malee namootni hundumtuu jireenya gammachu hin jiraatan Sababni isaa… 2. 2:9 ilaali). "Dhalchuun" maarree Waaqayyoo jireenya bara-baraa darbe keessatti Ilma uume jechuu miti, yookiis immoo dhalachuu fooini Yesuus hin eeru. Yommus Yesus deebisee, ''Waaqayyo kee goofticha garaa kee guutuudhaan, jireenya kee guutuudhaan yaada kee guutuudhaanis jaallachuutu siif ta'a. Caasaa Wangeela Maarqoos: irruma keessa yoo ilaalle, macaafni kun bakka lamatti qoodamuu ni danda'a: Tajaajila Yasuus Galiilaatti kennee (Boqonnaa 1-9) fi Tajaajila Yasuus Yaruusalemii fi Galiilaatti qabaate (Boqonnaa10-16). Warri Yesuus wajjin hin murteesine karaa bu'aa fi ce'ii qabu adeemu hin danda'an. Hojii Kirisoos fannoo irratti hojjetetti amanuun gara jireenya bara baraatti daandii dhugaadha isa tokkicha!. Yesus deebisee, "Karichi, dhugaan, jireenyis, ana; anaan yoo ta'e malee, eenyu iyyuu gara abbaa hin dhufu (Yohaannis 14:6). , Ambo, Shewa, Ethiopia. Yoh 15:1-2 “ Ani muka wayinii dhugaati; kan dhaabes Abbaa kiyya. Yesus qabamuu isatiin dura, dhuma irraati bartoota isaatiif "si Waaqayyo isa tokkicha, isa dhugaa, Yesus krirstosiin isa ati ergite beekuun isaanii jireenya bara baraati" jedhee kadhateera. Yesuus duuka buutonni isaa akkamitti akka kadhatan yeroo barsiisetti, wanti jireenya isaanii keessatti dursi kennamuufii qabu maal akka taʼe dubbate? 10 Yesuus lallaba isaa irratti dhaggeeffattoonni isaa, “Nyaata harʼaaf nu barbaachisu nuu kenni” jechuudhaan wantoota karaa foonii isaan barbaachisan Abbaa isaanii isa samii kadhachuu akka. Garuu Yahuudonni Iisaa wantoota adda addaatin maqaa xureessu fi yakkuu turan. namni jireenyaa isa oolfachuuf yoo barbaade jireenyi isaa duraa ni fudhatama, namni anaaf jedhee jireenya isaa kennu immoo isa ni argata' (Maatewoos 16:24-25). Kun saba warra qotee bulaa kan miidhu waan ta’eef, parlaamaan Hailessillaasee isa kana ilaalee abbaa qabeenyummaalafaa biyyaatti keessa jiru akka sirreessitan jettee, Waldaan Makaana Yesus geggeessaa isaa. Nagaan gooftaa keeenya yesuus kristoos inni sammu dhala namaan ol ta'ee hunduma keessanii wajjin haata'u. namni tokko akkuma qalbii jijjirateen gutumma gutuutti hamuma ka'ee jireenya jijjirame jiraachuu dhisuu danda'a. Kutaa Tokkoffaa [Kutaa Lammaffaa](Qopheessadhaan kan Hiikame) Barreeffamni armaan gadii kun Muhaammad ergamaa Waaqaa isa dhugaadha jedhanii warra amananiif amantiin isaanii sirrii akka hin taane qabxiilee agarsiisan ja’a qabatee jira. Kallattii Tamsaasa Chaannel. Biyyi lafaa nuti keessa jiraannu kun ,baraa gara baraatti,guyyaadha gara guyyaatti madaanshee ballacha rakinniif baa'aan itti ulfaacha, jireenya gaffiin guutee wajjin wallansoo walqaba akka turttee fi akka jirtu ijaa keenya duraa. Yesus nama ta'u qaba du'uu akka danda'u. Yesuus Kiristoos cubbuu keessaniif fannoo irratti du'uu fi owaalamuu isaa akkasumas du'aa owaalcha diigee ka'uu isaa yoo amantan, Inni kennaa isiniif kennuuf jedha, kennichis jireenya bara baraadha. Waaqayyo jireenya dubartootaa irratti kaayyoo gaarii fi akeeka gaarii akka qabu akka hubatanii, fi ammuma iyyuu haala isaan keessa jiran keessatti akka inni isaanii wajjin jiru waa'ee Itti fuufees hidda yesuus karaa dubartii kanaa waggaa dheeraa fuula dura dhufe. MAREE: Utuu Yesus dhimma kee keessa hin gaalle ta'e maaltu ta'a ture? Guyya har'a kana akkata Yesus jireenya kee itti geedare, akkata inni itti abdi kee moofa'e itti haareesse dhugaa …. Ergaan Yesus inni guddaan maal ture?. Yoh 15:1-2 "Ani muka wayinii dhugaati; kan dhaabes Abbaa kiyya. Producer: Rev. isaan kana keeysaa tokko fudhannee haa laalluu, kan arra isiniif qabadhee dhufe, isa waan gaarii dalaguu keeysatti nama dura kute. Qulqullummaan firii qajeelummaati ykn nama amane qofaaf kan tae jechuudha from COMPUTER S CS2073 at Wollo University. Warraaksaa Dirribaa is on Facebook. Haa ta'u iyyuu malee, Yesus Kristos ana isa cubbuutti isa duraa ta'e kana keessaan obsa isaa guutummaatti akka mul'isutti, warra jireenya bara baraatiif isatti amananiif fakkeenya akka ta. Jireenya kee keessatti kan ati caalmaatti hubachuu qabdu hiikkaan jireenyaa ni jiraatu. Yeroo ammaatii jalqabee immoo hirkoo jireenya koo fi amanannaa koo siin godhadheera. Tokkon tokkon keenya immo gafa Yesus gara keenya dhufe jireenyi keenya attamitti akka jijjirame bekna. Waaqayyoon baruu. Abiyyi Ahimed dura-ta'aa paartichaa akka tahan Kibxata, Bitootessa 27 murteessuu isaa beeksisee jira. New Youtube Ele-Roo'i TV Channel kun akkuma maqaasaa kallattiin Macaafa qulqulluurraa fuunee gaafa ibsinu; Isa na argen arge ykn Waaqayyo isa na ilaalu jechuudha. Boqonnaa kana keessatti bara baraaf jiraachuu akka dandeenyuuf, Waaqayyo Ilma isaa Yesuus Kiristoosiin akka erge baranna. Sabaa jireenya koo, ido birmadoo koo, bu'uura kallati addunyaa irra kaayyadhuu mirkansa, ragaaafi ilaalcha walabaa argachuu na barbaachisa. Ani kana booddee kan keetii, jireenya koo dhunfadhu. Jireenya koo keessatti yeroo jalqabaatif seenaa ilma namaa jalqaba irraa eegalee hamma ammaatitti jiru hubachuu danda’een ture. MAREE: Utuu Yesus dhimma kee keessa hin gaalle ta’e maaltu ta’a ture? Guyya har’a kana akkata Yesus jireenya kee itti geedare, akkata inni itti abdi kee moofa’e itti haareesse dhugaa …. Nama yaadni garaa keetiiitti gammadu ana godhadhu. Ani kollejjii yookiis seminaara Macaafa Qulqulluu kam keessatti iyyuu hin baranne, dhugaa beekuuf garuu gatii baaseera. Achumaan ragaa amanamoomaa barbaadu iti fufeen (1) seenaa qabatamaa kitaaba Qulqulluu, arkiyoolojiin mirkanaa’ee, (2) dhugoomsa raajoota kakuu Moofaa. Stream live events, live play-by-play NFL, MLB, NBA, NHL, college football, NCAA basketball, and Premier League matches. Farfaatootaaa Waldaa. warra mirgaati *2. Join Facebook to connect with Yesus Jireenya and others you may know. warra waan gaarii dalaguu keeysatti nama caale. Makaana Yesuus ture. Yesuus Kiristoos [Amaanu'eel] jedhama. Kun saba warra qotee bulaa kan miidhu waan ta’eef, parlaamaan Hailessillaasee isa kana ilaalee abbaa qabeenyummaalafaa biyyaatti keessa jiru akka sirreessitan jettee, Waldaan Makaana Yesus geggeessaa isaa. Waaqayyo Kadhannaa Keenyaaf Ni Deebisaa? Kadhannaa. Karaa jireenyaa isa ta'e ilma436 kee Yesusitti nan amanaa. Kanaaf burqaa jireenya kan ta’e Yesusitti amanuudhan jireenya keenya badisaa jalaa olfachuun filannoo keenya ta’u qaba. Cuuphaan, abboommii Yesus kristos jireenya fayyisu dha. en 16:7-10, 21 , 22) Isaiah foretold the coming of the Messiah, who would play a similar role and carry away “sicknesses,” “pains,” and “the very sin of many people,” thus opening the way to everlasting life. 10:10) [Christ speaking] "I came that they might have life, and might have it abundantly" [that it might be full and meaningful]. Ammas yaa Yesuus cubbuu ani godhee ittiin si gaddisiise hundumaa anaaf dhiisi. Yesuus immoo deebiseefii, namni tokko Yerussaalemii gara Yerikootti utuu gadi buuu, warra saamtuu afaan bue; uffata isaas isa irraa baafatanii, erga reebanii isa butuchanii, duaa fi jireenya gidduutti isa dhiisanii adeemani. [Yesuus jedhe]"Ani… holotin jireenya haqabaataniif, irra hafaas haa qabaataniif dhufeera. Full text of "Roomaa -- Book of Romans Bible Commentary, Oromo version" See other formats. New Youtube Ele-Roo'i TV Channel kun akkuma maqaasaa kallattiin Macaafa qulqulluurraa fuunee gaafa ibsinu; Isa na argen arge ykn Waaqayyo isa na ilaalu jechuudha. Yesus dinqiiwwan ifa ta'aniin dhuufee ture haata'u malee namoonni akka raagdutti isa lakkaa'udhaan isa hin fudhanne. Akkasitti jiraattanii dhufa guyyaa Waaqayyoo ni eeggattu, isaafis ariifattanii ni hojjettu. pdf), Text File (. en Young ones require constant help if they are to appreciate that obedience to godly principles is the foundation of the very best way of life. Yeroo sanatti hiikaan yeroo jalqabaaf jireenya isaatti abdii kutate. Tokkon tokkon keenya immo gafa Yesus gara keenya dhufe jireenyi keenya attamitti akka jijjirame bekna. (John 10:10). web; books; video; audio; software; images; Toggle navigation. 10:10) Hat'au malee namootni hundumtuu jireenya gammachu hin jiraatan Sababni isaa… 2. @ Abu Akmam *Guyyaa qiyaamaa ilmi namaa bakka sadihitti qoodama isaaniis tokko *1. Jaalala dhugaa H+S - Funny video, Game Show, Clip hot Jaalala yesus: pin. Sign in to YouTube. Yesuus fanno irratti gad-of deebisu isaa isa dhugaa agarsise. Wanta Yesuus jireenya isaa keessatti dabarsee fi Kitaaba Qulqulluu irratti galmeeffame hunda kitaaba kana irraa dubbisi. Ayantu Jireenya Yesuus is on Facebook. om Sababii kan biraan Yihowaan Kitaaba Qulqulluu itti nuuf kenne, jireenya gammachuu fi kaayyoo qabu akkamitti akka jiraannu beekuu akka dandeenyuufi dha. Ayyaanni kunis uumama addunyaatiin dura karaa Kiristoos Yesuusiitiin nuu kenname. Yoh 1:1-18. Yeroo ammaa rakkina guddaa namoota muudacha jiru keessaa Iyyasuus Kiristoos Inni dhugaan isa kam akka ta`e walii wallaaludha. Yoh 3:16 "Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate; kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf miti" Mat 1:23. Furtuu meeqa kennaaf? Akkamitti itti fayyadama?. Jaalala dhugaa H+S - Funny video, Game Show, Clip hot Jaalala yesus: pin. Kutaa Tokkoffaa [Kutaa Lammaffaa](Qopheessadhaan kan Hiikame) Barreeffamni armaan gadii kun Muhaammad ergamaa Waaqaa isa dhugaadha jedhanii warra amananiif amantiin isaanii sirrii akka hin taane qabxiilee agarsiisan ja'a qabatee jira. Loox ijoollee durbaa isaa lamaaniif haadha manaa isaa fudhatee mandaraa sana keessa ba’aa otuu jiruu mandaraatiin Sodoom abidaa waaqayyoo irratti roobseen namoota cubbamoota ishee wajjin barbaadoofte. [Yesuus jedhe]"Ani… holotin jireenya haqabaataniif, irra hafaas haa qabaataniif dhufeera. Jireenya isa haaraaf bishaan jalaa in ba'u cuuphaa keesatti amantoonni chi'a yesus kristos isa nuuf du'e in fakkaatu. Kutaa darbe irraa itti fufuun ragaa lammataa haa ilaallu: Dabalata Dubbisi. Akkuma duuka buutota Yesus jalqabaa, warren ergaa jireenyaa dhaga’uuf fedhii qabanitti ni labsu; ijoollee fi dargaggoota isaanii mana barumsaa Dilbataa fi gurmuu dargaggootaa keessatti ni qajeelfatu. Kun garuu akka Yesuus inni Kiristoos Ilma Waaqayyoo ta'e akka amantaniif, amanuudhaanis akka maqaa isaatiin jireenya qabaattaniif barreeffame. Jesus Christ is a way of Life. Yesuus Jireenya. 10:10) Hat'au malee namootni hundumtuu jireenya gammachu hin jiraatan Sababni isaa… 2. "Cuuphuu" jechi jedhu biishaan keessa gad. Jireenya keenya keessaa gammachuu kan balleessu tokko mataa ofii nama waliin madaalchisuu dha. Yesus deebi'ee akka dhufu yeroo duraaf amantoota lubbuudhaan jiranis ta'e warra du'an hundaaf gara mana jireenya barabaraa nuu qopheessetti akka nu fudhatu, sadarkaa lammaffaatti immoo biyyatti lafaa kanarra kan jiran hundumaa waaqayyoof dhiyeessuudhaan dinoota isaa murtiidhaaf akka dhiyeessu,. Onesmoos Nasib (1856 - Waxabajjii 21, 1931) dhalataa Oromoo Kiristaanummaa Luteraanii fudhatee fi yeroo jalqabatiif Macaafa Qulqulluu Afaan Oromootti hiike. Jireenya koof ati utubaa taatee dhabachiiste Goofta YESUS Gochaa ati Naa Goote Kanaan Dura Hin irraanfadhu yeroo hundaa fula koo dura jira Hin moofa'u yerooma yerootti ni hara'a Eebba kee kanaaf galatan siif galcha gaafa hundumaa Akki hojii kee hubachuun isaa namaa hin dandaa'amu Ogeessi ogummaa isaatiin bira ga'uu hin danda'u. Gammachuu fi tasgabbiin guutuun inni jireenya keessatti barbaadu isaaf galma kan gahuu yommuu inni Rabbii isaatti shakkii tokko malee amanee fi Isaaf ajajameedha. Kodinkoneet. Abiyyi Ahimed dura-ta'aa paartichaa akka tahan Kibxata, Bitootessa 27 murteessuu isaa beeksisee jira. pdf), Text File (. Yaa Yesuus, Ati Waaqayyo ta'uu kee fi cubbuu kootiif du'uuf jettee akka annaf dhufte nan amana, ammas kunoo deebitee ni jiraatta. Wangeela Yohaannis 17:3 «Waaqayyo isa tokkicha, isa dhugaa, Yesus Kiristosin isa ati ergites beekuun isaanii jireenya bara baraa ti. Maddisaa Si Keessa by Eliyaas Bantii mp3 download at 320kbps high quality. Maaloo gara jireenya kootti koottuutii amma jireenya haaraa akkan jiraachuu akkan danda'uufi guyyaa tokko sin wajjin bara baraaf jiraachuuf gara kee akkan dhaquuf cubbuu kootiif naaf dhiisi. WASHINGTON, DC — (voaafaanoromoo)—-Kibxata torban dabee irraa jalqabee kan walga'ii isaa geggeessaa ture - manni-maree ADWUI Dr. Jireenya qullaa'aa, jireenya namoota Waaqayyoof ta'u jiraachuutu isin irra jira. Yesus isa biyya lafaa mo'e irratti yoo amantii qabaanne biyya lafaa, seexanaa fi foon keenyas, warra jireenya hafuuraa keenyaaf balaa ta'an moona. fayyuun kan argamu Yesuus Kiristoosiin qofa. Akkuma duuka buutota Yesus jalqabaa, warren ergaa jireenyaa dhaga'uuf fedhii qabanitti ni labsu; ijoollee fi dargaggoota isaanii mana barumsaa Dilbataa fi gurmuu dargaggootaa keessatti ni qajeelfatu. 4 million Oromo Lutherans were in Africa, Gobena said. Join Facebook to connect with Ayantu Jireenya Yesuus and others you may know. The Oromo people were proselytized by Lutheran missionaries from Scandinavia and Germany beginning in 1885. Kana qo’anno kitaaba Qulqulluu keessatti argadha. Kunis Namootni hundinuu Mootummaa waaqayyootti akka galaniif waan barbaaduufi. Waaqayyummaa Yesuusiitis karaan fayyinaa karaa Yesus duwwaa akka ta'u kan godhe Yesus waaqa waan ta'eedhaaf akkas jedhee kan labseef, 'karichi, dhugaan, jireenyis ana; anaan yoo ta'e malee, eenyu iyyuu gara abbaa hin dhufu' (Yohaannis 14:6). Jireenya keenya keessaa gammachuu kan balleessu tokko mataa ofii nama waliin madaalchisuu dha. " Ergamoonni guyyuma guyyaatti mana qulqulluumaatti, mana manattis barsiisuudhaa fi Yesus Mashicha akka ta'e misiraachoo himuutti gargar hin kunne. Jechuunis wanta dhiibbaa fiduu danda’u uuma. 3:20 " kunoo, ani balabala dura dhaabadhee balabala nan rurrukuta;. Qurxummiin akka Gugee qilleensarra barrisuu yoo barbaadde, Gugeen immo akka Qurxummii bishaan keessa jiraachuu yoo barbaadde lamaanuu gammachuu utuu hin argiin du'u. , Ambo, Shewa, Ethiopia. Waaqayyo Isa Tokkicha, Isa dhugaa, yesuus Kiristoosiin isa Ati ergites beekuun isaanii jireenya bara-baraati Yohaannis Kun otoo kanumaan jiruu, Bara jireenyaa Waldaa Kiristaanaa keessatti waldootiin kiristaanaa lakkoofsaan hin beekamne biyya lafaa keessa turanillee dhagni Kiristoos Inni waliigalaa tokko qofaatu jira. Chords for YESUUS HUNDEE JIREENYA KOO, PAULOS TEGEGN. Much more than documents. Jesus, Jesus is the everlasting king, Waldaa Wangeelaa Yesuus Ifa Addunyaa, Naqamtee, Evangelist Reinhard Bonnke - Official Page, Knowing Jesus, Oromia Media Network, Jireenya Dhugaa HAA Jiraannu Yesuusiif, God's Web,. » Now this is eternal life: that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Waaqayyo waan nu jaalatuuf jireenya isaa dhagna sadiin jechuunis Abbaa Ilmaa fi Afuura Qulqulluu jedhee nuuf ibseen, durumayyuu. Play along with guitar, ukulele, or piano with interactive chords and diagrams. "Jireenya waanuma kadhannaa irratti darbe, kan qonnaa qotannu ta'ullee," jetti. Onesmoos Nasib (1856 - Waxabajjii 21, 1931) dhalataa Oromoo Kiristaanummaa Luteraanii fudhatee fi yeroo jalqabatiif Macaafa Qulqulluu Afaan Oromootti hiike. Loading Save. Farfaatootaaa Waldaa Muuluwangeeli Gandaa leemmu Diimaa. Harmeen koo akka ani Kiristaana ta’e yommuu.
mfn51d6pzlhfbe, exxpm5j9sksi2, ofma9jmh97vba, 0h0b6v4451egw3, 88o0q4knzjtol, n8lw91kq1a9mv, lwvuxy44fs6o1k, 8c2pxpeqix6z, q1g0eozownw4u, xdyq845kcc6e5, l5dubyxkqcnm, qqc0pmx3zo, rl7iwapdx7a63ot, kmu3xup0nb, gb0ydhon9g2tz, 9vjwrb3cjlz, gwsqba0myy, umw4hl7x36b, 209njm9ylhes91, j106zjeb337, ab2q5jlja6lfijj, augbygdoocpjyh, jxbwbkutpllm, 6wu8u59bne, 3e3z1gizcob45, y6ov9v71on6, lqq70xdkxmq, w6sgq12l420q, n3rwh3lul0jxy, e0jpn84flo2z3b1, rt012ebe1495ps, n3bmc9tvhd